Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
floresintenebris
3959 d386
Jeune & Jolie (2013)
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
floresintenebris
2754 4b36 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viafilmowy filmowy
floresintenebris
9644 1d73
floresintenebris
Słowa to kurwy, fakt, nie można im ufać, ale można je też jak kurwy, pięknie wykorzystać.
floresintenebris
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viashitsuri shitsuri
1892 c0ea 500
floresintenebris
2823 0288

escapejournal:

Untitled - KwangHo Shin

(via thegweny)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viashitsuri shitsuri
floresintenebris
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viahelpmeimhungry helpmeimhungry
9167 b030 500
Reposted fromamatore amatore
3353 7e2d 500
5569 2af4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
floresintenebris
7362 83e7
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
floresintenebris
2843 ebef 500
Cienie ludzi, którzy „wyparowali” po zrzuceniu bomby na Hiroszimę
floresintenebris
0338 7193 500
floresintenebris
7476 3f47 500
Kobieta skacząca z najwyższego piętra hotelu Genesee w 1942 roku
floresintenebris
6311 faf7 500
floresintenebris
7591 2b75
7881 3a0f
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
7894 b9b7 500

mamasaid10:

Vintage lady with flowers source etsy

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
7929 da09 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl